Afspraak maken

De huidtherapeut werkt uitsluitend op afspraak. Om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met de huidtherapeuten van Derm Medic via  0252 823006 . Indien er niet de gelegenheid is om uw oproep te beantwoorden kunt u een bericht achterlaten. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Tevens kunt u een email sturen naar info@dermmedic.nl

Gratis intakegesprek

Om te kunnen vaststellen of de huidtherapeut u van dienst kan zijn, is een intakegesprek van een half uur nodig. Dit is een oriënterend gesprek met de huidtherapeut waarin uw klacht en vragen centraal staan. De behandelmogelijkheden worden besproken, waarna samen met u een behandelplan opgesteld wordt. Geeft u toestemming om tot behandeling over te gaan, dan zullen vervolgafspraken gemaakt worden. Intake gesprekken zijn geheel vrijblijvend.

Behandelen

U verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming aan de huidtherapeut. De huidtherapeut kan van u verlangen deze toestemming schriftelijk te bevestigen. Gedurende het behandeltraject is het van belang dat u alle wijzigingen in uw gezondheidstoestanden en medicijnen aangeeft. De huidtherapeut dient te allen tijde op de hoogte gebracht te worden van veranderingen die van invloed kunnen zijn op de behandeling.

Aan huis behandelen 

Uitsluitend worden de behandelingen; oedeemtherapie (MLD, zwachtelen, therapeutisch elastische kousen, lymftape), littekentherapie en wondbehandeling aan huis gedaan bij minder mobiele patiënten. Hier is altijd een verwijzing van uw (huis)arts/specialist voor nodig.

Overeenkomst

De huidtherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de patiënt en mag weigeren een behandeling te geven.

Tarieven en zorgverzekering

Tarieven gelden voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks aangepast worden. U draagt er zelf zorg voor dat u op de hoogte bent of en in welke mate uw verzekeraar de behandeling vergoedt. Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de patiënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur. Het is uw verantwoordelijkheid om de facturen al dan niet bij de zorgverzekeraar te declareren.

Administratieve voorwaarden

U dient aan het einde van de intake en/of behandeling het bedrag te voldoen. U kunt dit bedrag pinnen of contant betalen. In overige gevallen krijgt u een factuur, deze dient binnen 14 dagen te worden betaald.

Het IBAN nummer is: NL79RABO 0130 4127 08 t.n.v. Derm Medic en staat tevens op de factuur vermeldt. Gelieve altijd het factuurnummer bij uw betaling te vermelden.

De patiënt blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling van de kosten. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de praktijk gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan wettelijke rente in rekening te brengen. Tevens is de praktijk gerechtigd om incassomaatregelen te treffen, dan wel derden hiervoor in te schakelen. Alle met incasso gemoeide kosten (inclusief buitenrechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt.

Niet nagekomen afspraken

Indien u niet op een afspraak kunt komen, dan dient u uiterlijk 24 uur van te voren af te bellen of te mailen. Dit dient ook in het weekend te gebeuren en op de dagen dat de praktijk gesloten is. Niet nagekomen afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgemeld worden in rekening gebracht, ongeacht de reden van annuleren. U ontvangt een factuur per post en/of email.

Privacy

Derm Medic hecht grote waarde aan privacy. Uw persoonlijke en medische gegevens worden met zorg behandeld. Alleen de huidtherapeut en degene die betrokken zijn bij de behandeling krijgen inzage in uw gegevens. Dit houdt in dat uw gegevens nooit aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming.

Klachtenregeling

Binnen de praktijk kunt u ervan uitgaan dat de huidtherapeut u met de grootst mogelijke zorg behandeld. Mocht u desondanks klachten hebben dan kunt u dit gerust kenbaar maken. U kunt dit in eerste instantie het beste doen in een gesprek met de huidtherapeut. Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de patiënt zich wenden tot de interne commissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (PAC). Zie www.huidtherapie.nl. Deze commissie zal bemiddelen tussen huidtherapeut en patiënt. Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijns: www.paramedisch.org.

Aansprakelijkheid

Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de huidtherapeut leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de huidtherapeut afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak heeft. De huidtherapeut is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de patiënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de huidtherapeut.

Kwaliteit

Bij Derm Medic staat kwaliteit hoog in het vaandel. Daarom zijn alle huidtherapeuten van Derm Medic aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). Door de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten wordt een aantal kwaliteitseisen aan de beroepsgroep opgelegd. Hierbij hoort onder andere het volgen van nascholing en ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Rechten en plichten

Wanneer een patiënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat er een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen hen. Hierbij is de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) van kracht. In de WGBO zijn een aantal rechten en plichten vastgelegd. Zo heeft u recht op het krijgen van informatie in begrijpelijke taal. Ook hebt u recht om uw medische dossier, die door de zorgverlener moet worden bijgehouden, in te zien. De zorgverlener dient de privacy van de patiënt te beschermen en te bewaken. Alles moet vertrouwelijk worden behandeld. Voor ieder onderzoek en voor iedere behandeling is toestemming nodig van de patiënt. De patiënt beslist uiteindelijk of er wel of niet behandeld wordt, niet de zorgverlener. Naast deze rechten heeft u ook een aantal plichten. Zo moet de patiënt de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Een andere belangrijke plicht van de patiënt is de zorgverlener te betalen. De zorgverlener heeft het recht om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de patiënt en kan weigeren een behandeling uit te voeren.

Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Toepasselijk recht

Op de tussen de huidtherapeut en patiënt gesloten overeenkomst en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

De huidtherapeut behoudt zich het recht om deze voorwaarden ten alle tijden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de patiënt gebracht en treden 1 maand na de bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de patiënt niet binnen 1 maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de patiënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.

Indien u vragen hebt over onze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen.

Derm Medic staat voor u klaar

Bekijk onze behandelingen of neem gerust contact met ons op.